Toutinox®

 

 

Leveringsvoorwaarden

 

  

 

PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

 

- Prijzen zijn inclusief 19% B.T.W. 

- Prijzen zijn exclusief afleverkosten, deze worden afzonderlijk berekend. 

- Toutinox behoudt zich het recht voor om tussentijds prijzen, modellen en/of kleuren te wijzigen. 

- Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en 30 dagen geldig.

 

       BETALING

 

- Voor producten welke naar wens of op maat voor de koper worden gemaakt is deze een aanbetaling verschuldigd van 50% van de aankoopsom.

- Deze aanbetaling moet geschieden bij het verstrekken van de opdracht. Dergelijke opdracht wordt in behandeling genomen na ontvangst van de

   aanbetaling.

- Zodra betalingen door Toutinox zijn ontvangen, zullen productie en levering worden uitgevoerd conform overeenkomst. 

- Bij verzuim vanaf de vervaldag van enige betaling, is koper een vertragingsrente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente per jaar of 

   voor het deel van dat jaar waarin zijn betalingsverzuim voorduurt. 

 

 LEVERING

 

- Levering geschiedt af fabriek te Udenhout, tenzij anders overeengekomen. 

- Aflevering geschiedt door overdragen van de goederen aan de koper, of aflevering op door de koper opgegeven adres. 

- Bijgevoegde pak -/onderdelenlijst dient bij aflevering gecontroleerd te worden voordat de afleveringsbon wordt afgetekend en meegegeven

   wordt aan de bode. 

- Levering geschiedt uitsluitend na ontvangst van de gehele aankoopsom, per bankoverschrijving, of contant bij afhalen, tenzij uitdrukkelijk

   anders overeengekomen. 

- De koper draagt het gehele risico voor het geleverde vanaf het moment van levering. 

- Door het plaatsen van een order bij Toutinox aanvaardt de koper deze algemene levering - en betalingsvoorwaarden en aanvaardt deze voorts

   dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en Toutinox. 

 

 RECLAMES

 

- Reclames na ontvangst van goederen dienen onmiddellijk telefonisch gemeld te worden en schriftelijk of per e-mail binnen 10 dagen bevestigd

   te worden. 

- Direct waarneembare onvolkomenheden dienen onverwijld aan Toutinox kenbaar worden gemaakt. 

- Eventuele kleine onvolkomenheden als gevolg van het fabricage proces kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de koopovereenkomst of

   restitutie van ontvangen betalingen. 

- Retourzendingen worden alleen in overleg geaccepteerd. 

 

 EIGENDOM

 

- Alle producten blijven eigendom van Toutinox tot de volledige koopsom is voldaan.

 

   ANNULERING

 

- Gehele of gedeeltelijke annulering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Toutinox. 

- Indien annulering niet plaats vindt binnen 7 dagen na het verstrekken van de opdracht worden minimaal 25% annuleringskosten in rekening

   gebracht. 

 

 AANSPRAKELIJKHEID

 

- Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle Toutinox producten bestemd voor particulier gebruik. Toutinox sluit iedere

   aansprakelijkheid uit in het geval dat haar producten in openbare gelegenheden of voor commerciële doeleinden worden ingezet. 

- Toutinox sluit iedere aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, directe schade, indirecte schade of schade veroorzaakt door oneigenlijk

   gebruik. 

- Toutinox behoudt zich het recht voor om wijzigingen in ontwerp, handleiding of uitvoering aan te brengen zonder dit vooraf kenbaar te maken. 

 

 GARANTIE

 

- Toutinox garandeert de geleverde zaken voor fabrieksfouten gedurende een periode van een jaar na aankoopdatum. Dit geldt alleen voor de

   eerste eigenaar, onder de volgende voorwaarden: 

De defecten worden veroorzaakt door materiaalfouten of fabricagefouten. 

De aanwijzingen in de bijgeleverde handleiding zijn nauwgezet opgevolgd. 

De garantie is niet van toepassing op defecten welke voortkomen uit slijtage of onjuist gebruik of toepassing. 

 

 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

- Alle producten zijn en blijven intellectueel eigendom van Toutinox.  Het is niet toegestaan producten na te maken of na te laten maken zonder

  de uitdrukkelijke toestemming van Toutinox. 

- Het is niet toegestaan logo’s, tekeningen of andere herkenningstekens op producten te verwijderen of na te maken. 

 

 PRIVACY

 

- Alle gegevens welke aan Toutinox worden verstrekt bij het voeren van correspondentie of het geven van een opdracht, worden door haar

   geregistreerd en alleen gebruikt voor het afhandeling van lopende zaken. 

- Persoonlijke gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. 

 

Terug